Styrelsen

(the text in cursive font is in english) 

Ordförande
: Linnea Ehlin
Email: ordforande@ufsodertorn.org
Ordföranden representerar Utrikespolitiska föreningen i officiella sammanhang samt har det övergripande och yttersta ansvaret för föreningens verksamhet. Främst innebär det att leda det kontinuerliga styrelsearbetet, såsom att förbereda styrelsemöten, samt att sköta föreningsrutiner och upprätthålla kontakter utåt.

President: Linnea Ehlin
Email: ordforande@ufsodertorn.org
The president of the association represent the association formally and publicly. The president withholds the final and overall responsibility for the association. The president does this by leading the work of the board and by maintaining contact and communicating  in the behalf of the association. 

Vice Ordförande: Iman Djelloul
Email: vice_ordforande@ufsodertorn.org
Vice ordföranden har i uppgift att stödja och vara ett bollplank för ordförande. Vice ordföranden fungerar även som inhoppare om ordföranden inte är närvarande vid styrelsemöte eller andra officiella sammanhang.

Vice President: Iman Djelloul
Email: vice_ordforande@ufsodertorn.org
The vice president is mainly a support for the president. The president and the vice president cooparate and often has a shared workload. The vice president is also a stand-in for the president when the president is unable to be present. 

Sekreterare:
Email: sekreterare@ufsodertorn.org
Sekreteraren har ansvar för föreningens administrativa delar. Som att föra protokoll vid föreningens möten samt sköta medlemsregistret och ge förslag till verksamhetsberättelse.

Secretary: 
email: sekreterare@ufsodertorn.org
The secretary is responsible for the administrative parts of the association. The secretary conducts the protocols of meetings of the board and handles the membership register.  

Kassör: Oskar Sundberg
Email: kassor@ufsodertorn.org
Kassörposten innebär att den ansvarige sköter föreningens ekonomi. Det handlar om att betala räkningar, hålla koll på kontantkassan samt att sköta all bokföring.

Treasurer: Oskar Sundberg
email: kassor@ufsodertorn.org
The treasurer is responsible for the economy of the association.  

UFS representant: Therese Jensen
Email: ufs@ufsodertorn.org                                                                                               UFS- representanten är länken mellan lokalföreningen och förbundet, verkar för förbundets bästa. Innadjungeras på styrelsemöte med yttranderätt men ej rösträtt.

UFS-representant: Therese Jensen
email: ufs@ufsodertorn.org
The UFS-representant handles the communication between the association and the umbrella organization Utrikespolitiska Förbundet Sverige.  

Programansvarig: Ibrahim M. Obsiye
Email: program@ufsodertorn.org
Programansvariga har det övergripande ansvaret för att boka och arrangera föreläsningar, seminarium och debatter. Tillsammans med programgruppen och i samråd med övriga aktiva inom UF Södertörn diskuterar och genomför de möjliga utrikespolitiska arrangemang.

Program manager: Ibrahim M. Obsiye
email: program@ufsodertorn.org
The program managers withholds the overall responsibility for arranging the events of the association.

Aktivitetsansvarig
Email: aktivitet@ufsodertorn.org                                                                    Aktivitetsansvarig ordnar sociala tillställningar som fester, pubkvällar och liknande.

Activity manager
email: aktivitet@ufsodertorn.org
The activity manager arranges the social activities of the association such as pub nights and parties.  

Informationsansvariga: Saga Palmér och Helena Sund
Email: info@ufsodertorn.org                                                                                        Ansvarar för spridningen av information både inom och utom föreningen. Utöver ordföranden har den informationsansvarige kontakt med studentkåren och andra samarbetsorganisationer för att utbyta information om kommande evenemang och dylikt.

Communication/Information Managers: Saga Palmér and Helena Sund
email: info@ufsodertorn.org
The information managers are responsible for the distribution of information within the association as well as outwardly.  

Verksamhetsrevisor (business accountant): Mariam Norman
Email: revisor@ufsodertorn.org