Stadgar

(The chart has not yet been translated into english. An english version of the chart will soon be available) 

Stadgar

Stadgar – Utrikespolitiska Föreningen Södertörns Högskola

§ 1 Firma

Föreningens firma är Utrikespolitiska Föreningen Södertörns Högskola (UF).
Föreningens engelska firma är Student Association of International Affairs.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 juli till och med 30 juni.M

§ 2 Syfte

§ 2:1 Målsättning

Föreningens målsättning är att belysa internationella frågor från ett mångsidigt perspektiv. Att verka för studenters ökade insikt och förståelse för internationella frågor. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt ideell. UF skall verka för ökat samförstånd och ömsesidig respekt. Föreningen syftar till att verka för studenter på Södertörns Högskola.

§ 2:2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 2:3 Tillhörighet m.m

Föreningen är medlem i följande föreningar:

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålles av envar intresserad som stödjer UF:s stadgar. Medlemskap utdelas efter erläggande av fastställd medlemsavgift och gäller i ett verksamhetsår.

§ 3:1 Seniormedlem

Seniormedlem är den som slutat vid Södertörns Högskola och vill fortsätta att vara medlem i UF. Även anställda vid Södertörns Högskola kan vara seniormedlemmar, dock är de icke valbara till någon förtroendepost i UF.

§ 3:2 Hedersmedlem

Hedersmedlem är den som genom sina insatser för föreningen och hängivenhet åt UF, anses förtjänt därav. Vidare kan icke denne väljas för någon förtroendepost inom UF. Hedersmedlem har ingen rätt att rösta i beslutande frågor. Därav undantas hedersmedlemmen föreningens medlemsavgift.

Beslut tas vid föreningsårsmötet (FÅM) där minst ¾ av de närvarande medlemmarna är för beslutet.

§ 3:3 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens syfte eller uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, skall uteslutas av en enig styrelse.

Om uteslutning gäller en styrelsemedlem äger denna ej rätten att rösta. Uteslutning sker med omedelbar verkan.

Överklagan av beslut gällande uteslutning lämnas skriftligen inom en vecka adresserad till styrelsen. Därefter är det föreningsmöte som behandlar överklagan, efter eventuell debatt, med kvalificerad majoritet av mötets röstberättigande.

§ 3:4 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 4 Organisation

UF:s beslutande organ är årsmöte, styrelse och om så styrelsen beslutar föreningsmöte och återkommande/löpande föreningsmöten. Föreningens kontrollerande organ är en extern revisor.

§ 5 Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande verkställande organ mellan årsmötena. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, därav en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en verksamhetsrevisor samt en kassör. Dessa poster får ej innehas av en och samma person. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden för nästföljande årsmöte.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av samtliga valda ledamöter deltar i sammanträde, vartill ordförande eller vice ordförande kallat samtliga ledamöter minst tre dagar i förväg. Styrelsen väljs för ett läsår i taget och förväntas delta i samtliga möten.

§ 5:1 Sammansättning

Ordförande: Organiserar och leder möten, är UF:s officiella representant.
Vice Ordförande: Samarbetar med ordföranden och ska vid behov träda in i dennes ställe.
Sekreterare: För protokoll, har hand om sponsorkontakter. Ser till och ansvarar för att handlingar förvaras på ett betryggande sätt. Utarbetar en verksamhetsberättelse.
Kassör: Tar hand om och ser efter medlemsinbetalningarna. Söker bidrag och sköter inventarieförteckning. Tar hand om det framtida bankkontot.
Informationsansvarig: Ansvarig för informatinsflödet mellan styrelse och medlemmar samt nya medlemmar och intresserade. Kontrollerar den färdiga mötesaffischen.
Suppleanter: Träder in för medlem i styrelsen vid behov.

§ 5:2 Verksamhetsrevisor och externa revisor

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 5:3

Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 5:4

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelse

Inför årsmötet åligger det styrelsen att utarbeta en verksamhetsberättelse. Den ska innehålla följande:

a) Sådana fakta som är relaterade till UF verksamhetsår, såsom budget, slutna avtal, föreläsningar, seminarier och verksamhet.
b) Redogörelse för eventuella ändringar i UF:s stadgar under verksamhetsåret.
c) Förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter och dess ansvarsområden.
d) Informera om antal genomförda styrelsemöten under verksamhetsåret.

§ 7 Årsmöte

§ 7:1 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Årsmötet är UF:s högsta beslutande organ, förutom i de fall där föreningsmötet är beslutsfattande.

Kallelse måste vara tillhanda UF:s medlemmar minst två veckor innan utsatt datum. Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två årsmöten, ordinarie årsmöte ska hållas under perioden första augusti till och med sista september.

Motioner och/eller propositioner skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före utsatt årsmötesdatum/datum för extra årsmöte. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Verksamhetsförvaltningen skall redovisas, ansvarsfrihet för styrelsen skall prövas och medlemskapsavgiften för kommande verksamhetsår skall fastställas.

Val av styrelseledamöter, verksamhetsrevisor och valberedningen för kommande verksamhetsår sker på årsmöte/extra årsmöte.

§ 7:2 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 7:3 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 7:4 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 7:5 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 7:6 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett verksamhetsår;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett verksamhetsår;
c)suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett verksamhetsår;
d)revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
§ 7:7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av minst tre styrelseledamöter, revisor eller om minst 1/3 av föreningens medlemmar skriftligen så begär. Val av förtroendeposter samt avsättning från dessa kan även förrättas vid extra årsmöte. Förfarandet för nomineringar till förtroendeuppdrag inför extra årsmöte är detsamma som inför nomineringar till årsmöte.

Extra årsmöte har samma befogenhet som årsmöte.

§ 8 Röstregler

Enkel majoritet gäller om där inget annat stadgas. Vid lika röstantal avgörs utfallet genom lottning.

I fråga om förtroende och ansvarsfrihet för styrelsen, äger denna ej rösträtt. Endast medlemmar av UF äger rösträtt.

§ 9 Stadgeändringar

§ 9:1 Ändringar

Ändringar av dessa stadgar får enbart ske genom två likalydande beslut av årsmöte, där minst ett av dem måste vara ett ordinarie årsmöte.

§ 9:2 Stadgetolkning mm

Hänvisning till § 11

§ 10 Upplösning

Föreningen upplöses av två likalydande beslut biträdda av ¾ av deltagarna vid årsmöte eller extra årsmöte, därav minst ett måste vara ordinarie årsmöte.

Föreningen kan dock ej upplösas om minst fem av UF:s medlemmar önskar fortsätta föreningens verksamhet.

Upplösningsförslag skall sändas till medlemmarna i UF i samband med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte.

Eventuella ekonomiska tillgångar som återstår efter UF:s upplösning, sedan slutreglering av alla skulder skett, skall tilldelas SöderS.

§ 11 Skiljeklausul Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.